Veiligheidsbeleid VZC

 • Vertrouwenscontactpersoon:
  • Helma Janssen-van Brakel, Marterlaan 11, 3903 CT Veenendaal. tel.: 0318555154. E-mail: Helma.janssen@planet.nl
  • Er wordt nog gezocht naar een mannelije Vertrouwenscontactpersoon.
  • De Zwemafdeling heeft een eigen Vertrouwenscontactpersoon, maar u kunt met uw vragen ook bij Helma Janssen terecht.
 • VZC streeft er naar een veilig sportklimaat te bieden voor alle leden; jong en oud.
 • Trainers hebben daarom zo veel mogelijk een EHBO, dan wel BHV diploma, met reanimatie aantekening.
 • Tevens eisen wij dat alle trainers, coaches en andere vrijwilligers die intensief met de jeugd omgaan over een Verklaring Omtrent het Gedrag beschikken c.q. zo spoedig mogelijk aanvragen. 

Over gedrag binnen de vereniging zijn de volgende afspraken gemaakt.
Omgangsregels zoals die voor alle (ouders van) leden van VZC gelden en dus nageleefd moeten worden:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen m zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt er op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur

Gedragsregels voor begeleiders in de sport
Gedragsreges zijn afdwingbaar en vallen onder het tuchtrecht van de Sportbond.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan  nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5.  De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal  ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van  geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7.  De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met  de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8.  De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of  geregeld is wie  de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht  met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen  uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning  of geschenken van de    sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel  afgesproken honorering staan.
 10.  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is  betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in  overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.