jaarverslag van de Secretaris

Naast regelmatige contacten via e-mail en telefoon waren er in 2015 de volgende overlegmomenten

Algemene Ledenvergaderingen  22 april en 23 november
Bestuur 5 januari, 7 april, 8 juni, 14 september en 16 november
Dagelijks bestuur 5 januari, 7 april , 22 juni en 9 november
Secretarissen en Penningmeesters 23 maart en 12 oktober
Met de zwembadleiding 15 mei, 3 november

Bestuurssamenstelling 2015

Dagelijks bestuur  
Voorzitter Meindert Boorsma
Penningmeester

Tot 23 november 1e penningmeester Henk Berlang, 2e penningmeester Remco Bouman.

Na 23 november:  Remco Bouman

Secretaris Inge Walta-auf’m Keller
Overige bestuursleden  
Waarnemend voorzitter cie. AquaFun Marieke Seising
Voorzitter cie. Clubhuis Erik van Brakel
Voorzitter cie. Duiken Ab van’t Veen jr.
Voorzitter cie. Synchroonzwemmen Tot de zomer waargenomen door Ineke Daalwijk, vanaf 23 november: Wies Vullings
Voorzitter cie. Triatlon Sjoerd Veltman
Voorzitter cie. Waterpolo Jan Bulsink
Voorzitter cie. Zwemmen Peter van de Kraats

Verbonden aan het bestuur, belast met speciale taken

Technische zaken Harry Bouman
ledenadministratie Gerry van de Berg-Reemst
Website Corné Siteur
Vertrouwenscontactpersoon Helma Janssen

Kascontrole commissie

voorzitter Tot 22 april Peter van Leeuwen, daarna Marlies van Hoek
1e lid Harry Bouman
2e lid Henry Overeem

Overzicht gebeurtenissen 2015

  1. Sportgala

Ook dit jaar was VZC E&P weer zeer goed vertegenwoordigd op het sportgala

(Winnaars vetgedrukt)

Genomineerden sportman Mark Hamersma en Jorik van Egdom (triatlon)
Genomineerd Sportploeg VZC E&P Zwemmen
Genomineerd Sporttalent Jongens Thom Delno (Zwemmen) en Max Kunz

En Erik Schinkel, wedstrijdsecretaris en ex-secretaris van de afdeling Waterpolo werd als vrijwilliger tijdens het sportgala geëerd.

2. Bestuurswisselingen

Tijdens de ALV van 23 november is Henk Berlang na ruim 12 jaar als penningmeester van onze club opgestapt.  Hij blijft penningmeester van de afdeling clubhuis.              Remco Bouman volgt Henk als penningmeester voor VZC E&P op, de praktische taken zullen uitbesteed worden.

Naderhand is Henk in klein comité voor zijn grote en jarenlange inzet bedankt en tot Lid van verdienste benoemd.

3. Synchroonzwemmen

Nadat in het voorjaar van 2015 de trainers van de Synchroonafdeling aangaven niet langer beschikbaar te zijn dreigde de afdeling te verdwijnen. Het bestuur heeft onderzocht of een doorstart mogelijk was. Daartoe hebben Meindert Boorsma, Jan Bulsink met Monique Rijnsburger deze zomer vele gesprekken gevoerd en uiteindelijk hebben zich een aantal ouders bereid verklaard een poging tot doorstart te maken.  Deze ouders en de pupillen tonen veel inzet en stralen veel enthousiasme uit. De aantallen en opleiding van het kader blijven echter moeizaam en  hulp langs de badrand blijft zeer welkom

4. AquaFun

In 2015 heeft het zwembad besloten de zwemlessen horizontaal te willen programmeren. Dit vormt een acute bedreiging voor het voortbestaan van AquaFun. De woensdagmiddag is onmisbaar omwille van de vrije middag op basisscholen en de tijd waarop de jeugdtrainers beschikaar zijn. Hierover wordt ook in 2016 overlegd.

5. Beleidsontwikkeling

Plezier, Prestatie Binding zijn ook in 2015 de kernwoorden van onze vereniging gebleven. Zowel breedte- als prestatiesport vinden binnen onze club plaats.  Trainers worden regelmatig getraind al blijken er steeds nieuwe en aanvullende behoeften op te treden. Zoals afgelopen jaar bij de afdeling Synchroon. De kosten, het tijdsbeslag en de gevraagde aantallen die de KNZB stelt aan cursisten, vormen hierbij soms een struikelblok.

Tijdens de ALV van 22 april is het huishoudelijk reglement aangepast teneinde meer vrijwilligers beschikbaar te hebben ook voor taken die soms  met moeite vervuld kunnen worden. Elke afdeling kan zelf beslissen in hoeverre ze hierin dwingend taken willen opleggen.

Het ICT beleid blijft een soms een ondergeschoven kindje en om hierin verbetering te kunnen brengen is oud-bestuurslid Hans van de Brak gevraagd een inventarisatie van de totale ICT behoefte van de vereniging te maken.

Inmiddels is de club brede sponsoring sterk teruggelopen, de afdelingen worden wel steeds creatiever in het aan zich binden van afdelingssponsoren. Dit is helaas niet voor alle afdelingen in dezelfde mate mogelijk gebleken. Het verminderen van club brede sponsoring wordt gedeeltelijk opgevangen door het bezuinigen op bijvoorbeeld bestuurskosten, maar blijft een gemis. Inmiddels is met de firma Schuiteman de intentie uitgesproken tot samenwerking te komen wat tot verlichting van de taken van de penningmeester moet leiden en de cijfers inzichtelijker en sneller beschikbaar moet maken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november hebben alle afdelingen en het bestuur de meerjarenplannen gepresenteerd.

6. Veiligheidsbeleid

Via de secretaris is gemakkelijk toegang tot het nu verplicht gestelde, gratis aanvragen voor de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Deze aanvragen worden nu standaard gedaan voor alle trainers en jeugdbegeleiders. Tot dusverre zijn er 51 aanvragen ingediend, waarvan de grootste helft al gehonoreerd is. Na de zomervakantie is een VOG langs de badrand verplicht.

De NOC*NSF gedragsregels worden standaard gestuurd aan alle nieuwe leden van de verenging.

Inmiddels zijn er vier vertrouwens contactpersonen actief binnen onze vereniging. Aangezien een man soms wenselijk kan zijn, wordt voor uitbreiding vooral naar een man gezocht.

 

7. Toekomstplannen

In 2016 zal  de ICT behoefte- inventarisatie besproken worden en het ICT en communicatiebeleid vernieuwd moeten worden.

Het Veiligheidsbeleid zal de ingeslagen weg blijven volgen ook in 2016 weer enkele stappen zetten. Hierbij wordt gedacht aan een trainers/coaches overeenkomst, deelname aan code Blauw van de KNZB, een helder protocol bij calamiteiten en een vertrouwenscontactpersoon voor de afdeling Waterpolo.

De band met – en zo mogelijk:  invloed binnen – de KNZB zal versterkt moeten worden.

Het evenementen beleid moet een nieuwe impuls krijgen met een nieuwe ploeg, alle afdelingen zullen uit hun midden een vertegenwoordiger in de vernieuwde commissie moeten kiezen. De commissie zal organisatorisch onder de afdeling clubhuis vallen.

De sponsoring en het sponsorbeleid zal ook in 2016 weer veel aandacht moeten krijgen een grote club brede sponsor zou zeer welkom zijn.

Als meest acute problemen zijn het vinden van meer trainers voor de Synchroon meisjes en het vinden van een nieuwe vaste trainingstijd voor de AquaFun.

Onze club met ca. 700 leden heeft de potentie deze problemen op te lossen en “Plezier Prestatie, Binding” zal ongetwijfeld ook in 2016 weer een eigen invulling krijgen.